Tytuł projektu: „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów w segmencie Signs & Display opartych na wykonywaniu spersonalizowanych struktur druku poprzez kalandrowanie poliolefiny”.

Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Krótki opis i cel projektu: Projekt pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów w segmencie Signs & Display opartych na wykonywaniu spersonalizowanych struktur druku poprzez kalandrowanie poliolefiny” dotyczy budowy hali produkcyjnej (budynku usługowo, produkcuyjno-magazynowego) w Rzeszowie, zakupu instalacji fotowoltaicznej oraz zakupu drukarki i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. Projekt przyczyni się do wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych produktów oferowanych przez firmę SIGNUM Pracownia Reklamy s.c. (będących wynikiem prac B+R). Ponadto projekt ma charakter projektu innowacyjnego ze względu na wprowadzenie na rynek produktów o unikatowych parametrach technologicznych. Nowy produkt to: meble reklamowe z płyt tekturowych plastra miodu ze spersonalizowaną strukturą. Produkty ulepszone to: stojaki tekturowe ze spersonalizowaną strukturą, ekspozytory tekturowe ze spersonalizowaną strukturą, opakowania tekturowe ze spersonalizowaną strukturą. Każdy z powyższych produktów może występować w wersji z metalicznym efektem. Wszystkie produkty to produkty innowacyjne w skali świata.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności, usprawnienie działania oraz rozwój firmy SIGNUM PRACOWNIA REKLAMY S.C. poprzez wprowadzenie innowacyjnych: nowych i ulepszonych produktów, spełniających oczekiwania klientów w zakresie cech użytkowych.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzony jeden nowy produkt: Meble reklamowe z płyt tekturowych plastra miodu  ze spersonalizowaną strukturą. Realizacja projektu zakłada również udoskonalenie trzech dotychczasowych produktów: Stojaki tekturowe ze spersonalizowaną strukturą, Ekspozytory tekturowe ze spersonalizowaną strukturą, Opakowania tekturowe ze spersonalizowaną strukturą.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy na skalę europejską i światową.

Całkowita wartość projektu: 4 640 365,23 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 289 755,00 PLN

SIGNUM Pracownia Reklamy s.c.
ul. Spichlerzowa 38b
35-322 Rzeszów

biuro@signum-reklama.pl
+48 17 854 00 65

 NIP: 813-35-20-300